Nevelés és tudomány, neveléstudomány a 21. században - tanulmánykötetNevelés és tudomány, neveléstudomány a 21. században - tanulmánykötet
IX. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia
Editor: Nagyházi Bernadette PhD

Tartalom

 

Plenáris előadás

TORGYIK JUDIT
Inklúziós törekvések a roma gyerekek oktatásában Európa különböző országaiban

A kora gyermekkori nevelés aktuális kérdései

ENDRÉDI BEÁTA
A hároméves kortól kötelező óvodába járás bevezetése,
társadalmi és szakmai fogadtatása, várható hatásai

KOMLÓSI VERONIKA JÚLIA
Kisgyermek-pedagógiai szemlélet hiánya az oktatásügyben

LAJTAI ZSOLTNÉ
Élmények tapasztalatok útján A tapasztalati tanulás lehetőségei kisgyermekkorban a bölcsőde intézményében

PÁSZTOR ENIKŐ
játékos idegennyelv-tanulás óvodáskorban – a kisgyermek mint idegennyelv-tanuló

VARGA LÁSZLÓ – DETRE ZSUZSA – FARNADY-LANDERL VIKTÓRIA
A kisgyermekkor neuropedagógiai értelmezése

Gyógyító nevelés

BÉRES JUDIT – ZOBOKI RITA
Biblioterápia időseknek a pécsi Szenior Akadémián

JÓZSEF ISTVÁN
Családi konfliktusok megjelenése az iskolában

KOMJÁTHY ZSUZSANNA
Foglalkozási Rehabilitáció a gyógyító pedagógia szolgálatában a mozgáskorlátozottá vált személyek munkaerő piaci integrációjánál

TÓTH-SZERECZ ÁGNES
A kognitív profil teszt bemutatása – jelentőségének hangsúlya a pedagógus munkájában

Felkészítés a nevelői szerepre

ANGYAL MAGDOLNA
Megjelenik-e a romológia ismeretanyaga az orvosés egészségtudományi képzések kurrikulumában?

BENCÉNÉ FEKETE ANDREA
Az iskolai egyenruha nevelő, közösségerősítő hatása

CSERNÉ ADERMANN GIZELLA
Tanuláselméleti és módszertani aspektusok a kompetencia alapú pedagógus továbbképzésben

CSIMA MELINDA – FISCHER BRIGITTA – GELENCSÉR ERZSÉBET– HARJÁNNÉ BRANTMÜLLER ÉVA
A nevelési stílus, a koherencia-érzet és az egészségmagatartás összefüggéseinek vizsgálata

HARJÁNNÉ BRANTMÜLLER ÉVA – HORVÁTH ORSOLYA – KARÁCSONY ILONA
Szülői nevelési stílus hatása a serdülők családi légkörre vonatkozó nézeteire, az élettel való elégedettségére, az élet értelmességébe vetett hitére, depressziós szintjére, valamint konfliktuskezelési preferenciájára

HORVÁTHNÉ TÓTH ILDIKÓ
Somogy megyei pedagógusok továbbképzési igényei és lehetőségei

KŐMŰVES ZSOLT
Kábítószer-használat vizsgálata egy kaposvári középiskolában

MEGYERINÉ RUNYÓ ANNA
Környezettudatos nevelés – Fenntartható fogyasztás

PÉKNÉ SINKÓ CSENGE
A szövegértés és a tanulási motiváció összefüggései hátrányos helyzetű tanulók esetében

Anyanyelv és kultúraközvetítés

KOPHÁZI-MOLNÁR ERZSÉBET
Mitől tetszenek a mesék?

N. MANDL ERIKA
Szimbolikus/mitikus terek és tárgyak klasszikus iskolai olvasmányaink színpadi adaptációiban

SZABÓ VERONIKA
Nyelv, humor, irodalom – integrált magyartanítás kortárs gyermekirodalmi alkotások segítségével

SZIJÁRTÓ ADRIENN
Interaktív tábla használata a súlyosan-halmozottan sérült gyermekek fejlesztésében

VÖRÖS KLÁRA
Induktív tanulás – regényből

Nevelés és informatika

AKNAI DÓRA ORSOLYA
Interaktív tábla használata a súlyosan-halmozottan sérült gyermekek fejlesztésében

BARKÓCZY LÁSZLÓ
Az internet, mint média használata a pedagógusi munkában

ESZTELECZKI PÉTER
Milyen arányban teljesítik a jelentkezők az online kurzusokat?

FEHÉR PÉTER
Digitális történetmesélés – módszertani kaleidoszkóp

KARÁCSONY ILONA – NEMES ANNA – HARJÁNNÉ BRANTMÜLLER ÉVA
Netfogyasztási szokások veszélye középiskolás fokon

KŐRÖSI GÁBOR
A délvidéki szórványban élő diákok IKT-eszközhasználati szokásai

SURAPKA BORBÁLA – KOMLÓSI VERONIKA JÚLIA
Az „Android” alapú szoftverek alkalmazásának lehetőségei a fejlesztő órákon

Nevelés és társadalomtudomány

BENCE KRISZTINA
– Krishna Valley – a peaceful spot, which teaches for life

DÁVID JÁNOS
A geoláda-vadászat felhasználási lehetőségei a természetismeret oktatásában

DÉNES DÓRA
A pályaválasztás lehetséges gender-aspektusai egy kérdőíves kutatás tükrében

DOMOKOS ÁRON
A relaxáció bevezetésének problematikája az oktatásban

TAKÁCS ISTVÁN – GELENCSÉRNÉ BAKÓ MÁRTA
A sikeres öregedés lehetősége a 21. században – ageronto(gyógy)pedagógia létjogosultsága

Nevelés és tudomány

BERTALAN PÉTER
Globális történeti hálózatok és modellek történelemdidaktikai vonatkozásai. Egy hálózati alapú geopolitikai modell bemutatása

KISMÓNI GLÓRIA
Egyházak felnőttoktatási tevékenységének trendjei

Testi nevelés

HAHN LÁSZLÓ – KISS ZOLTÁN
Egyesült államokbeli és magyar hallgatók kosárlabdázással kapcsolatos szokásai és ismeretei

HORVÁTH KATALIN – KISS ZOLTÁN
A tartáshibák primer prevenciója alsó tagozaton

KISS ZOLTÁN – SZABÓ ESZTER
Tanítójelöltek testnevelés tantárggyal kapcsolatos véleményének vizsgálata

SZABÓ ESZTER – KISS ZOLTÁN
Tanulásban akadályozott és ép értelmű tanulók testi fejlődése és motoros teljesítménye

Abstracts