13. évfolyam, 2015/1-2. szám

Szilágyi Magdolna
A roma/cigány tanulók tannyelvi diszkriminációja vagy inklúziója?


Absztrakt: 
A saját nyelv és kultúra őrzése több nemzetközi dokumentumban is megfogalmazott egyetemes emberi jog. Az ismert külföldi jó gyakorlatok ellenére Magyarországon nagyon kevés iskolában valósul meg a kisebbségi nyelv oktatása. A leggyengébb érdekérvényesítő potenciállal rendelkező roma/cigány csoport esetében különösen problémás ez. Az átlag magyar iskola nyelvezete a feltételezett középosztályhoz igazodik. Ezt a sztenderd nyelvhasználatot várják el a diglossziás nyelvhasználatú cigány tanulóktól is, ami a kezdeti kudarcok miatt a tartós sikertelenséget vetíti előre, ami a továbbtanulási adatokban nyomon követhető. A győri oláhcigány csoport nyelvhasználatát vizsgálva egy olyan tendencia látszik, hogy a jelenlegi iskoláskorúak körében megtörik az anyanyelv használatát segítő motiváltság. Ennek visszafordítására szükség van a cigány/roma csoportok nyelvének iskolai inklúziójára.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.