13. évfolyam, 2015/1-2. szám

Frang Gizella
A belépő média szakos hallgatók beszédprodukciója és javításának lehetőségei


Absztrakt: 
A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán média szakos hallgatók képzése is folyik. A tantárgyak közül kiemelkedő szerepe van a beszédművelésnek, beszédtechnikának. Az órai munka azonban mindig a csoport felkészültségi fokától és beszédprodukciójuk minőségétől függ. Különböző évfolyamokban eltérő a hallgatók beszédprodukciós minősége – nem csupán a sajtónyelvi, hanem gyakran a köznyelvi norma alapján is. Ebbe egyaránt beletartozik a fogalmazási készség, mondatformálás és a hangoztatás. A legszembetűnőbb hibának és zavarnak az artikulációs zavarok, az orrhangzósság, a normától eltérő beszédritmus, az úgynevezett sziszegő hangok (sz-z-c-zs-cs) elcsúszása, a raccsolás és a diszfónia (rossz helyen képzett hang) minősül. Jelen írásomban a média szakos hallgatói nyelvhasználat, beszédkészség állapotát kívánom felvázolni.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.