17. évfolyam, 2019/3–4. szám

Moravecz Marianna
Tanulmányi eredményesség az iskolán kívüli sportfoglalkozások függvényében (2016-os OKM adatok alapján)


Absztrakt: 
Tanulmányunk célja, hogy a 2016-os OKM-adatbázis 10. évfolyamos tanulói kérdőíveinek elemzése alapján rávilágítsunk a diákok iskolán kívüli sportfoglalkozásokon való részvételének és tanulmányi eredményességének a kapcsolatára. Az iskolán kívüli különórák és magánórák tekintetében a sportfoglalkozások tűnnek a legnépszerűbbnek a diákok körében. Elemzésünkben a nemek arányát és a tanulmányi átlagot vizsgálva kutattuk, hogy kik részesítik előnyben a sportfoglalkozást az extrakurriculáris tevékenységek vonatkozásában. A nemek és a tanulmányi átlag tekintetében elmondható, hogy a fiúk és a jobb tanulmányi átlaggal rendelkezők vesznek részt inkább sportfoglalkozásokon, szemben a lányokkal és a rosszabb tanulmányi eredményt elérő diákokkal. Kutatási témánkat az OKM-adatbázisból, ilyen nézőpontból még nem vizsgálták, így reményeink szerint felvázolhatjuk a mai középiskolai generáció iskolán kívüli sporttevékenységének és tanulmányi eredményességének az alapvető összefüggéseit.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.